Kdo jsme

 • Apoštolská církev Ostrava je jedním ze sborů Apoštolské církve v ČR, která má na území našeho státu již stoletou historii. Od roku 1989 je u nás Apoštolská církev oficiálně uznanou církví, celosvětově je součástí Letniční církve (Pentecostal church).
 • Nepovažujeme se za jedinou správnou církev, ale za jednu z různých církví, které si Bůh může použít pro spásu a dobro lidí. Snažíme se udržovat přátelské vztahy i s jinými církvemi našeho města.
 • Písmo Svaté, Bibli, považujeme za Bohem inspirované Slovo zjevené lidem a za normu pro naše životy i pro budování sboru.

Vznik sboru

Sbor AC v Ostravě vznikl v roce 2004 z malé skupinky křesťanů, která zde v Ostravě působila čtyři roky jako misijní stanice sboru Apoštolské círke v Českém Těšíně. Během těchto čtyř let se k nám připojilo více věřících i nově obrácených lidí a v roce 2004 jsme se stali samostatným sborem.

Poslání

Věříme, že Bůh chce, aby všichni lidé byli spaseni
a došli k poznáni pravdy. Chceme se spolupodílet na naplňování Božích záměrů pro tuto zemi, město Ostravu, pro lidi, kteří zde žijí.

Hodnoty

 • Být sborem všech generací.
 • Vážit si všech lidí a umět porozumět jejich problémům.
 • Soustavně hledat Boží vedení v našich životech.
 • Prožívat přítomnost Boží a Jeho působení na našich shromážděních.
 • Umožnit růst ve službě lidem s různými obdarováními.
 • Netolerovat mezi sebou zlo.
 • Vnímat misijní potřeby našeho města, okolí
  a jiných zemí a reagovat na ně.