Informace

Kdo jsme

Apoštolská církev Ostrava je jedním ze sborů Apoštolské církve v ČR, která má na území našeho státu již stoletou historii. Od roku 1989 je u nás Apoštolská církev oficiálně uznanou církví, celosvětově je součástí Letniční církve (Pentecostal church).
Nepovažujeme se za jedinou správnou církev, ale za jednu z mnohá církví, které si Bůh může použít pro spásu a dobro lidí. Snažíme se udržovat přátelské vztahy i s jinými církvemi našeho města.
Písmo Svaté, Bibli, považujeme za Bohem inspirované Slovo zjevené lidem a za normu pro naše životy i pro budování sboru. 
Vznik sboru:
Sbor AC v Ostravě vznikl v roce 2004 z malé skupinky křesťanů, kterou původně tvořili členové stanice sboru  AC Havířov a  která, zde v Ostravě se scházela už od roku 1985.
 

Poslání

Věříme, že Bůh chce, aby všichni lidé byli spaseni a došli k poznáni pravdy. Chceme se spolupodílet na naplňování Božích záměrů pro tuto zemi, město Ostravu, pro lidi, kteří zde žijí.
 

Hodnoty, které ctíme

Být sborem všech generací.
Vážit si všech lidí a umět porozumět jejich problémům.
Soustavně hledat Boží vedení v našich životech.
Prožívat přítomnost Boží a Jeho působení na našich shromážděních.
Umožnit růst ve službě lidem s různými obdarováními.
Netolerovat mezi sebou zlo.
Vnímat misijní potřeby našeho města, okolí a jiných zemí a reagovat na ně.