Kurz základů křesťanského učení

Kurz probíhá formou Zoom setkání

Jsou zváni jak věřící lidé z církve, tak ti, kteří se chtějí dozvědět o křesťanské víře.

Termíny: každý druhý čtvrtek

Čas: vždy 18:00-19:20 hod.

Přihlášení:
tel.: +420 606 219 131
mail: acostrava@seznam.cz

Milí přátelé,

jste srdečně zváni na kurz „Základní pravdy křesťanské víry“. Cílem tohoto kurzu bude seznámit studenty s nejzákladnějšími (nejdůležitějšími) naukami křesťanské víry a jejich aplikací pro praktický život křesťana.

Mottem kurzu je verš z Janova evangelia „Pravda vás učiní svobodnými“, Jan 8,32b. Jsme přesvědčeni, že jedině poznání pravdy Božího Slova může člověku přinést skutečnou svobodu, radost a pokoj s Bohem.

Jsou zváni i Vaši přátelé, kteří nejsou členy církve, ale rádi by se dozvěděli o křesťanské víře více.

Kurz bude probíhat každý druhý čtvrtek počínaje dnem 9. září 2021, vždy v 18:00.

Celkový čas každé lekce bude cca 80 minut.

Účastníci kurzu by se měli dopředu nahlásit. Před každou lekcí obdrží studenti zjednodušený zápis lekce, do kterého si budou moci vepisovat své poznámky.

Vyučování bude v duchu letniční nauky.

Těšíme se na společné chvíle strávené nad Božím Slovem!

Témata:

 1) Bůh

a. Křesťanský Bůh
b. Jsou si všechna náboženství rovnocenná?
c. Ježíš Kristus

 7) Modlitba

a. Co je to modlitba
b. Druhy modlitby
c. Modlitba v životě Ježíše a první církve
d. Modlitba v životě věřícího – Jak se            modlit?
e. Půst 

 2) Život Ježíše Krista 

a. Dobové pozadí
b. Život a služba Ježíše
c. Velikonoční týden – zatčení, soud, ukřižování,  pohřeb, vzkříšení
d. Ježíšovo učení
e. Letnice

 8) Církev 

a. Co je to Církev
b. Struktura sboru
c. Večeře Páně
d. Společenství s nevěřícími

 3) Hřích, Boží soudy, Znovuzrození a Pokání, Odpuštění 

a. Biblický pohled na hřích
b. Boží soudy a požehnání
c. Znovuzrození a pokání
d. Odpuštění a jeho moc

 9) Křest ve vodě 

a. Křest souvisí s vnitřní změnou
b. Janův křest (křest Jana Křtitele)
c. Křesťanský křest

 4) Nový život v Kristu 

a. Znovuzrození => vstup do nové životní reality
b. Jak může má minulost ovlivňovat  mou současnost a budoucnost
c. Poddání se biblickým pravdám
d. Upevňuj své povolání v Kristu

 10) Křest v Duchu Svatém 

a. Význam křtu v Duchu Svatém
b. Křest v Duchu Svatém
c. Mluvení v jazycích
d. Dary Ducha Svatého
e. Vzkládání rukou

 5) Víra 

a. Víra jako základ vztahu s Bohem
b. Budování víry
c. Víra a skutky
d. Satanův útok na víru

 11) Poslední časy, Vzkříšení mrtvých, Soud věčný 

a. Bible = historická a prorocká kniha
b. Poslední časy
c. Vzkříšení mrtvých
d. Soud věčný

 6) Bible

a. Inspirace Bohem, Boží slovo         
b. Ježíšův vztah k Bibli        
c. Bible v životě věřícího 
d. Historická hodnověrnost Bible
e. Dostupné překlady Bible

 12) Učedník, Misie, Peníze 

a. Důležitost moudrosti a poznání
b. Moudrost skrze osobní vyučování
c. Věřící nebo Učedník?
d. Misie = činění učedníků, nikoliv jen  obrácených
e. Peníze, majetek

Jste srdečně zváni.